Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kovač
ObecKovač
Obec Kovač Obec Kovač

Památky a zajímavosti v obci

Tvrz

TvrzDo dnešní doby se blízko centa obce zachovalo poměrně rozsáhlé tvrziště. To má poměrně pravidelný, avšak stavbou silnice narušený kruhovitý tvar a na některých místech je znát i teréní vlna naznačující průběh bývalého příkopu a obranného valu. Součástí obranného celku zřejmě byl i nedaleký Kamenický potok a Lužanka která obcí protéká a dnes již zaniklý rybník - v současnosti jen jeho zbytek v podobě vodní nádrže. Díky nim bylo možné zalít okolní louky vodou a posílit tím obranu tvrze. I když se dá předpokládat její více než dvousetletá existence, ,jsou o samotné tvrzi vlastně jen dvě zmínky ze 16.století. Poslední z roku 1586, v této době je tvrz uváděna jako opuštěná a pustá.Tvrziště nalezneme severozápadně od centra obce. Výrazná terénní vlna lemovaná krásnými vzrostlými stromy se nedá přehlédnout.

Socha sv.Isidora

sv.Isidor

Na návsi stojí zvonička a u ni barokní pískovcová plastika svatého Isidora, patrona zemědělců, z roku 1737,obklopena kuželkovou balustrádou. Plastika byla během svojí existence několikrát rekonstruována  a opravována (1889,1934,2009).

27.9.1996 byla prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury.

 

 

 

 

 

Socha sv.Karla Boromejského

sv.Karel Boromejský

Na koci obce směrem na Butoves je mezi lípami umístěna na vysokém kvádrovitém podstavci pískovcová plastika sv.Karla Boromejského.

K této památce se váže následující vyprávění: když byl poslední majitel panství kumburského kníže Karel Trauttmansdorf malý chlapec, těžce onemocněl. Po uzdravení dal jeho otec na památku jeho uzdravení postavit sochu podle jména svého syna. Říká se zde "U Karlička". Při vysvěcení této sochy zde bylo velké procesí s přítomností celé knížecí rodiny.

V roce 2010 byla provedena rekonstrukce (udělána nová socha-stará byla silně poškozená) a v roce 2013 osazeny pískovcové lavičky a zasazeny nové lípy.

Boží muka-Kristus na kříži

Boží muka

Boží muka s pískovcovou balustrádou stojí za obcí v blízkosti křižovatky polních cest směr Kabáty a Konecchlumí. Boží muka jsou umístěna mezi dvěma lípami, původně v ohrádce ze čtyř pískovcovích sloupků spojených kovaným řetězem.Boží muka pocházejí asi z roku 1770.

Boží muka byla opravena v roce 2009.

 

 

 

 

 

Kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie

Při polní cestě od křížku směrem do Konecchlumí na kopečku stojí barokní kaplička Panny Marie. Byla postavena v roce 1730 nákladem rolníka a bývalého rychtáře Jana Jůzy z Kovače čp.4.

Kaplička byla v roce 2011 restaurována.

Kovačský jasan

Jasan

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste na "Tvzi" blízko středu obce. Jedná se o vysoko vzrostlého mohutného jedince se zdravou, vitální a pravidelně zavětvenou korunou. Jasan takové velikosti je ojedinělý, a proto správní orgán tento strom vyhlásil za strom požívající zvýšenou ochranu podle zákona-strom památný.

Stáří cca 200 let, obvod kmene 5,30 m, výška 23 m, šířka koruny 20 m.

 

 

Kovačská bažantnice

Kovačská bažantniceNa území katastru obce se nachází přírodní rezervace Kovačská bažantnice. Výměra je asi 31ha.Podstatou rezervace je ochrana a zachování ekosystému starého lužního porostu s bohatou květenou a starými duby.Celkem bylo v rezervaci nalezeno 215 druhů vyšších rostlin. Porosty ve SPR je možné rozdělit do tří základních formací: převážně opadavý les lužní, převážně opadavý listnatý les s převahou dubu a habru a smrkové monokultury.

Výnosem MK 75.103/54 byla Kovačská bažantnice vyhlášena přírodní rezervací od 14.1.1956

Rybník Strašidlo

Kuňka ohniváRybník Strašidlo leží asi 800 m JZ od obce Kovač. Jedná se o rybník v rovinatém,
místy zvlněném terénu, na okraji převážně listnatého, místy smíšeného lesa. Nadmořská výška je v průměru 273 m n. m. Rybník je lokalitou kvalitativně významných společenstev obojživelníků.

Nařízením vlády v roce 2012 byla lokalita vyhlášena Evropsky významnou lokalitou: Přírodní památka Rybník Strašidlo a rozhodnutím Evropské komise z 10.1.2011 zařazena do evropského seznamu.

Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina) a jejího biotopu (s přihlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené druhy, v dané lokalitě se vyskytující). Biotopem se rozumí jednak stanoviště jejího rozmnožování, vývoje, tak i stanoviště využívaná mimo období rozmnožování.

Rybník Hluboký Kovač

Rybník Hluboký Kovač se nachází jihozápadně od obce Kovač. Jedná se o rybník
v převážně rovinatém, místy zvlněném terénu, na okraji převážně listnatého, místy smíšeného lesa. Nadmořská výška lokality je přibližně 268 m n. m.. Nachází se zde stabilní populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.– čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného
(Triturus vulgaris), skokana zeleného (Rana kl. esculenta), ropuchy obecné (Bufo bufo),
rosničky zelené (Hyla arborea), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana ostronosého (Rana arvalis), skokana skřehotavého (Rana ridibunda), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) nebo užovky obojkové (Natrix natrix).

Nařízením vlády se území přírodní památky stalo Evropsky významnou lokalitou: Přírodní památka Hluboký Kovač a byla rozhodnutím Evropské komise ze dne 10.1.2012 zařazena do evropského seznamu.

Skokan ostronosý (Rana arvalis)

skokan ostronosý

Samci skokana ostronosého jsou proslulí tím, že v době páření na pár hodin intenzivně zmodrají. Skokan ostronosý je kriticky ohroženým druhem. Modrou barvu mají samci vždy jen v rozmezí několika málo dnů.

Na rybníku Hluboký Kovač je asi vůbec nejpočetnější výchdočeská populace.

Skokanů ostronosých tu prý bývalo před několika lety každé jaro k vidění několik tisíc, ale pak rybník vybagrovali a dnes se populace odhaduje na 300-400 jedinců.

Kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda)

Kobylka zavalitáKobylka zavalitá je velmi nápadným zástupcem rovnokřídlích, v ČR je druhým největším či spíše nejtěžším. Většinou je zeleně zbarvená, někdy s tmavými tečkami a bezkřídlá. Samci mají žlutě zbarvené redukované krytky, pomoci kterých stridulují hlasitým, daleko slyšitelným chřestivým zvukem.

V r.2007 byla objevena malá populace kobylky zavalité na loukách u obce Kovač. Nález byl prvním potvrzením výskytu druhu na území Čech po více než 100 letech.

Kromě znovuobjevené populace tento druh žije v ČR již pouze v Bílých Karpatech. Z toho důvodu je kobylka zavalitá řazena v Červeném seznamu ohrožených druhů rovnokřídlých do nejvyšší kategorie mezi kriticky ohrožené druhy.

 


nahoru